Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

główny księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury
w wymiarze 1 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I.    Wymagania niezbędne:
1.    Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych  przepisów,
d)posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Obywatelstwo polskie,
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości.  

II.  Wymagania dodatkowe:
1.    Ustawy o Instytucjach Kultury
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości ,
3.    Znajomość przepisów podatkowych,
4.    Znajomość przepisów płacowych,
5.    Znajomość przepisów ZUS,
6.    Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
7.    Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych (np. Płatnik),
8.    Znajomość rozliczania projektów unijnych,
9.    Umiejętność pracy w zespole,
10.    Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli:
a)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.
4.    Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5.    Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
6.    Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu  z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.
7.    Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
8.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
9.    Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
10.    Prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Kultury.
11.    Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany  w ciągu roku budżetowego.
12.    Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
13.    Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
14.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia .
15.    Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
16.    Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
17.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Wymiar czasu pracy – 1 etat
2.    Miejsce pracy – w budynku przy ul. Namysłowskiej 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
3.    Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca  wysokiego stopnia samodzielności.

V. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys – CV,
b)    list motywacyjny,
c)    ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki  w księgowości,
e)    ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h)    oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i)    oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 10 marca 2017r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) .

Do pobrania:

nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego.doc(ogłoszenie o naborze)

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia.doc (kwestionariusz osobowy)

zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.doc (oświadczenie o karalności)

zalacznik-nr-3-do-ogloszenia.doc (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych)

 

Dobrzeń Wielki, 02.08.2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek:
1.  Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_książki.

2.  Termin realizacji zamówienia: 20.09.2016 r.

3. Warunki płatności: 21 - dniowy termin płatności liczony od dnia doręczenia Instytucji zamawiającej prawidłowo wystawionego rachunku/faktury z zaznaczeniem, iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
cena – 100 %

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10.08.2016 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki lub
2)  faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Justyna Stefańczyk 77 469 66 33, Alicja Bobowska 77 469 52 41.

W przypadku udzielania zamówień na dostawy książek dopuszcza się, aby w razie wyczerpania nakładu zastąpić je innymi tytułami, wskazanymi na etapie realizacji zamówienia przez Instytucję zamawiającą w osobie kierownika biblioteki bądź pracownika upoważnionego przez kierownika biblioteki, do 10% ilości zamawianych książek.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_książki
Załącznik nr 2 Projekt umowy poniżej 30000 EUR

Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33, +48 77 469 52 41

 

Dobrzeń Wielki 14.06.2016

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia - Kabiny sanitarne :
17.06.2016 r. szt. 2 (2 standardowe) Plac przy OSP Dobrzeń Mały,
26.06.2016 r. szt. 4 (2 standardowe, 2 z umywalką) boisko Kup,
22.06-30.09.2016 r. szt. 1 standardowa servis raz w miesiącu ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki, 01.07-31.08.2016 r. 3 szt. standardowe servis 2 razy w tygodniu kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki,
09-10.07.2016 6 szt.( 4 standardowe, 2 z umywalką) + servis i pisuary 6 szt,
11.09.2016 r. 4 szt.( 2 standardowe, 2 z umywalką)

2.  Termin realizacji zamówienia: wg terminarza zamieszczonego powyżej

3.  Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z usług

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy;
2) adres wykonawcy;
3) telefon, e-mail wykonawcy;
4) NIP/PESEL wykonawcy;
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6) termin realizacji zamówienia;
7) okres gwarancji;
8) warunki płatności;
9) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10) oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenieb ędzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia: 100 % cena

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.06.2016 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: 46-081Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2) faksem na numer: 774695461 lub
3) w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz dokument zapytania ofertowego (dokument RTF)

 
Więcej artykułów…