Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki, 02.08.2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek:
1.  Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_książki.

2.  Termin realizacji zamówienia: 20.09.2016 r.

3. Warunki płatności: 21 - dniowy termin płatności liczony od dnia doręczenia Instytucji zamawiającej prawidłowo wystawionego rachunku/faktury z zaznaczeniem, iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
cena – 100 %

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10.08.2016 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki lub
2)  faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Justyna Stefańczyk 77 469 66 33, Alicja Bobowska 77 469 52 41.

W przypadku udzielania zamówień na dostawy książek dopuszcza się, aby w razie wyczerpania nakładu zastąpić je innymi tytułami, wskazanymi na etapie realizacji zamówienia przez Instytucję zamawiającą w osobie kierownika biblioteki bądź pracownika upoważnionego przez kierownika biblioteki, do 10% ilości zamawianych książek.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_książki
Załącznik nr 2 Projekt umowy poniżej 30000 EUR

Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33, +48 77 469 52 41

 

Dobrzeń Wielki 14.06.2016

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia - Kabiny sanitarne :
17.06.2016 r. szt. 2 (2 standardowe) Plac przy OSP Dobrzeń Mały,
26.06.2016 r. szt. 4 (2 standardowe, 2 z umywalką) boisko Kup,
22.06-30.09.2016 r. szt. 1 standardowa servis raz w miesiącu ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki, 01.07-31.08.2016 r. 3 szt. standardowe servis 2 razy w tygodniu kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki,
09-10.07.2016 6 szt.( 4 standardowe, 2 z umywalką) + servis i pisuary 6 szt,
11.09.2016 r. 4 szt.( 2 standardowe, 2 z umywalką)

2.  Termin realizacji zamówienia: wg terminarza zamieszczonego powyżej

3.  Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z usług

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy;
2) adres wykonawcy;
3) telefon, e-mail wykonawcy;
4) NIP/PESEL wykonawcy;
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6) termin realizacji zamówienia;
7) okres gwarancji;
8) warunki płatności;
9) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10) oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenieb ędzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia: 100 % cena

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.06.2016 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: 46-081Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2) faksem na numer: 774695461 lub
3) w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz dokument zapytania ofertowego (dokument RTF)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrzeniu Wielkim
ogłasza nabór opiekunów-instruktorów do:
ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW PODCZAS WAKACJI  W ROKU 2016
W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Termin realizacji:  04.VII-12.VIII.2016 r.

Harmonogram zajęć:   5 dni w tygodniu x 5 h.
Odbiorcy akcji:  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (na podstawie pisemnej zgody rodziców, opiekunów).
Obowiązujący program: kulturalno-oświatowy (wycieczki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne z elementami profilaktyki zdrowia).


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętności organizacyjne
- możliwość samodzielnego dojazdu do placówki


Kandydatów do realizacji w/w przedsięwzięcia prosimy o złożenie wymaganych dokumentów:
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
- projekt programu
- zaświadczenie o niekaralności
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury ul. Namysłowska 20 do dnia 17.VI.2016 r.

 
Więcej artykułów…