Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki, dnia 24.08.2012 r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

 

 

 

 

Znak sprawy: 3/2012

 

Wykonawcy w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Zamawiający


Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

Tel./fax. 774695461

NIP:  754-16-84-290
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa instrumentów muzycznych
do Gminnego Ośrodka Kultury.”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Liczba otrzymanych ofert:  6 ofert
Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0
 

za najkorzystniejszą uznano następujące ofertę:


 

numer oferty


2


firma (nazwa)

 

adres


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


 

Cena wybranej oferty:

22 933,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.
 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 


 

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Streszczenie oceny ofert


Cena

(brutto)


Liczba punktów w kryterium – cena 100%
1.


Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


26 932,08 zł


85,15 pkt.
2.


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


22 933,00 zł


100,00 pkt.
3.


Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 723,00 zł


92,76 pkt.
4.


Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


30 248,16 zł

 

 


75,82 pkt.
5.


„ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


32 880,56 zł


69,75 pkt.
6.


GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 987,00 zł


91,78 pkt.
 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).

 

 

Jednocześnie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 774695461

 

Z poważaniem

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

 

Gerard Kasprzak

 

 

Otrzymują:

1.     Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

2.     BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

3.     Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

4.     Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

5.     „ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik

6.     GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 

Dobrzeń Wielki, 2012-07-20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gokdobrzenwielki.pl


Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 263980 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokdobrzenwielki.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia - Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 5 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonu altowego - 1 szt., trąbek - 3 szt., barytonów - 4 szt. Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Flety poprzeczne - 5 szt. o co najmniej następujących parametrach: - w komplecie 1x prosta i 1x zakrzywiona główka - instrument rozkładany i przechowywany w etui w trzech częściach - główki, korpus i mechanika nowe srebro, posrebrzane - otwór zadęciowy w kształcie stożka - E-mechanika - wygłuszenie pod trillerami naturalny korek - wygłuszenie pod klapami - biały filc - poduszki pisoni, - Klarnet - 1 szt. o co najmniej następujących parametrach: - system Boehma - klarnet w stroju b - korpus z drewna grenadillowego - w komplecie dwie gruszki dla stroju 440hz (dłuższa gruszka) oraz 442hz (krótsza gruszka) - mechanika z nowego srebra, posrebrzana - wygłuszenie pod klapkami z naturalnego korka - ustnik, ligaturka i osłonka - 18 klapek, 6 pierścieni, dźwignia es, - Saksofon altowy - 1 szt. o co najmniej następujących parametrach: - saksofon altowy w stroju es - łuk RND S (Relaxed Neck Design) - s3 zoptymalizowany korpus mosiężny - klapy mosiężne - klapa wysokiego F# - utwardzane stalowe sprężyny - dźwignia H/Bb - poduszki - lakierowany - ustnik, ligaturka, - Trąbki - 3 szt. o co najmniej następujących parametrach: - trąbka w stroju b - menzura ML - mosiężny roztrąb - wzmocniona drutem krawędź roztrąbu - rurka ustnika Reversed-Style ze złotego mosiądzu - powłoka zewnętrzna nowe srebro - wentyle ze stali szlachetnej - posrebrzana - guziki, nakrętki na wentylach, śrubka-stop i klapy wodne pozłacane - 2 klapki wodne - dodatkowe krągliki bez klapek wodnych, - Barytony - 4 szt. o co najmniej następujących parametrach: - korpus mosiężny - baryton w stroju b - czara głosowa 26 cm - rurka ustnika-nowe srebro - powłoka zewnętrzna i wewnętrzna nowe srebro - 4 wentyle obrotowe - system klapowy - lakierowany Wykonawca zapewni min. 12-miesięczną gwarancję jakości na zaoferowany produkt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań muzyków orkiestry pod względem brzmieniowym i intonacyjnym. Wykonawca ma obowiązek do świadczenia 2-letniego bezpłatnego serwisu na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki w autoryzowanym serwisie producenta w ramach przedmiotowego zamówienia. UWAGA: Przez równoważność Zamawiający rozumie zapewnienie przez dostarczane towary parametrów: a) dla instrumentów: charakterystyki brzmienia; - jakości wykonania; - walorów użytkowych; - zastosowanych materiałów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego; d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 3. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie dokonano. 4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gokdobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 pokój nr 3 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.gokdobrzenwielki.pl. Na tej stronie będą również zamieszczone pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Realizacja zamówienia z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Gerard Kasprzak

Załączniki do pobrania:

SIWZ-3-2012.rtf

Zal_1_do_SIWZ-3-2012.rtf

Zal_2_do_SIWZ-3-2012.rtf

Zal_3_do_SIWZ-3-2012.doc

Zal_4_do_SIWZ-3-2012.doc

Zal_5_do_SIWZ-3-2012.doc

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dobrzeń Wielki 2012-07-18

Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 257912 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189008 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: I część: Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 7 szt., klarnetów - 2 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonów altowych - 5 szt., trąbek - 3 szt., barytonów - 6 szt., puzonu tenorowego - 1 szt., tuby - 1 szt. II część: Akcesoria muzyczne, dostawa: statywów pod flety poprzeczne - 7 szt., statywów pod klarnety - 3 szt., statywów pod saksofony altowe - 5 szt., tłumika stożkowego do trąbki - 1 szt., paska do barytonu - 1 szt., statywu do puzonu - 1 szt., paska do tuby - 1 szt., pulpitów koncertowych na nuty - 25 szt., pasków do saksofonów - 5 szt., ustników do trąbki, puzonu i tuby - 3 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1, 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Instrumenty muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    BESCO Leszek Wyrwas, ul. Bytnara Rudego 21D/501, 45-265 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65528,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 52710,42
•    Oferta z najniższą ceną: 50050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66912,00
•    Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Akcesoria muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    GAMUZ J.Stolarzewicz - Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna, ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3546,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 2649,38
•    Oferta z najniższą ceną: 2649,38 / Oferta z najwyższą ceną: 4645,00
•    Waluta: PLN.

 
Więcej artykułów…