Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 2012.10.02

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20

woj. Opolskie, Polska

Forma przetargu: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: dostawa książek

Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3

Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim

Termin realizacji zamówienia: do 30.10. 2012.

Wadium: brak

Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.

Język kontaktu: polski

Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  16.10.2012  godz. 1200

Otwieranie ofert nastąpi dnia 16.10.2012 godz. 1230, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego

Wadium: brak

Ogłoszenie monozadaniowe: tak

Data dodania: 02.10.2012

Uwagi: brak

Pliki do pobrania: SIWZ nr 4/2012 wraz z załącznikami, Wykaz książek do SIWZ 4/2012

 

Dobrzeń Wielki, 2012-08-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 263980-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzeń Wielki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia - Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 5 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonu altowego - 1 szt., trąbek - 3 szt.,...
Termin składania ofert: 2012-08-03


Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 319588 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263980 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia - Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 5 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonu altowego - 1 szt., trąbek - 3 szt., barytonów - 4 szt. Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Flety poprzeczne - 5 szt. o co najmniej następujących parametrach: - w komplecie 1x prosta i 1x zakrzywiona główka - instrument rozkładany i przechowywany w etui w trzech częściach - główki, korpus i mechanika nowe srebro, posrebrzane - otwór zadęciowy w kształcie stożka - E-mechanika - wygłuszenie pod trillerami naturalny korek - wygłuszenie pod klapami - biały filc - poduszki pisoni, - Klarnet - 1 szt. o co najmniej następujących parametrach: - system Boehma - klarnet w stroju b - korpus z drewna grenadillowego - w komplecie dwie gruszki dla stroju 440hz (dłuższa gruszka) oraz 442hz (krótsza gruszka) - mechanika z nowego srebra, posrebrzana - wygłuszenie pod klapkami z naturalnego korka - ustnik, ligaturka i osłonka - 18 klapek, 6 pierścieni, dźwignia es, - Saksofon altowy - 1 szt. o co najmniej następujących parametrach: - saksofon altowy w stroju es - łuk RND S (Relaxed Neck Design) - s3 zoptymalizowany korpus mosiężny - klapy mosiężne - klapa wysokiego F# - utwardzane stalowe sprężyny - dźwignia H/Bb - poduszki - lakierowany - ustnik, ligaturka, - Trąbki - 3 szt. o co najmniej następujących parametrach: - trąbka w stroju b - menzura ML - mosiężny roztrąb - wzmocniona drutem krawędź roztrąbu - rurka ustnika Reversed-Style ze złotego mosiądzu - powłoka zewnętrzna nowe srebro - wentyle ze stali szlachetnej - posrebrzana - guziki, nakrętki na wentylach, śrubka-stop i klapy wodne pozłacane - 2 klapki wodne - dodatkowe krągliki bez klapek wodnych, - Barytony - 4 szt. o co najmniej następujących parametrach: - korpus mosiężny - baryton w stroju b - czara głosowa 26 cm - rurka ustnika-nowe srebro - powłoka zewnętrzna i wewnętrzna nowe srebro - 4 wentyle obrotowe - system klapowy - lakierowany Wykonawca zapewni min. 12-miesięczną gwarancję jakości na zaoferowany produkt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań muzyków orkiestry pod względem brzmieniowym i intonacyjnym. Wykonawca ma obowiązek do świadczenia 2-letniego bezpłatnego serwisu na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki w autoryzowanym serwisie producenta w ramach przedmiotowego zamówienia. UWAGA: Przez równoważność Zamawiający rozumie zapewnienie przez dostarczane towary parametrów: a) dla instrumentów: charakterystyki brzmienia; - jakości wykonania; - walorów użytkowych; - zastosowanych materiałów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BESCO Leszek Wyrwas, ul. Bytnara Rudego 21D/501, 45-265 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24066,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 22933,00
  • Oferta z najniższą ceną: 22933,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32880,56
  • Waluta: PLN.
 

Dobrzeń Wielki, dnia 24.08.2012 r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

 

 

 

 

Znak sprawy: 3/2012

 

Wykonawcy w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Zamawiający


Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

Tel./fax. 774695461

NIP:  754-16-84-290
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa instrumentów muzycznych
do Gminnego Ośrodka Kultury.”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Liczba otrzymanych ofert:  6 ofert
Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0
 

za najkorzystniejszą uznano następujące ofertę:


 

numer oferty


2


firma (nazwa)

 

adres


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


 

Cena wybranej oferty:

22 933,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.
 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 


 

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Streszczenie oceny ofert


Cena

(brutto)


Liczba punktów w kryterium – cena 100%
1.


Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


26 932,08 zł


85,15 pkt.
2.


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


22 933,00 zł


100,00 pkt.
3.


Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 723,00 zł


92,76 pkt.
4.


Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


30 248,16 zł

 

 


75,82 pkt.
5.


„ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


32 880,56 zł


69,75 pkt.
6.


GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 987,00 zł


91,78 pkt.
 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).

 

 

Jednocześnie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 774695461

 

Z poważaniem

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

 

Gerard Kasprzak

 

 

Otrzymują:

1.     Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

2.     BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

3.     Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

4.     Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

5.     „ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik

6.     GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 
Więcej artykułów…