Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dobrzeń Wielki 2012-07-18

Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 257912 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189008 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: I część: Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 7 szt., klarnetów - 2 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonów altowych - 5 szt., trąbek - 3 szt., barytonów - 6 szt., puzonu tenorowego - 1 szt., tuby - 1 szt. II część: Akcesoria muzyczne, dostawa: statywów pod flety poprzeczne - 7 szt., statywów pod klarnety - 3 szt., statywów pod saksofony altowe - 5 szt., tłumika stożkowego do trąbki - 1 szt., paska do barytonu - 1 szt., statywu do puzonu - 1 szt., paska do tuby - 1 szt., pulpitów koncertowych na nuty - 25 szt., pasków do saksofonów - 5 szt., ustników do trąbki, puzonu i tuby - 3 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1, 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Instrumenty muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    BESCO Leszek Wyrwas, ul. Bytnara Rudego 21D/501, 45-265 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65528,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 52710,42
•    Oferta z najniższą ceną: 50050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66912,00
•    Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Akcesoria muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    GAMUZ J.Stolarzewicz - Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna, ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3546,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 2649,38
•    Oferta z najniższą ceną: 2649,38 / Oferta z najwyższą ceną: 4645,00
•    Waluta: PLN.

 

Dobrzeń Wielki, dnia 13.07.2012 r.

 

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

 

Znak sprawy: 2/2012

Wykonawcy w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Zamawiający

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

Tel./fax. 774695461

NIP: 754-16-84-290

zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
do Gminnego Ośrodka Kultury.”

 

I część zamówienia: „Instrumenty muzyczne”

II część zamówienia: „Akcesoria muzyczne”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Liczba otrzymanych ofert: 8 ofert na I część zamówienia i 7 ofert na II część zamówienia

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 4 na I część zamówienia

 

za najkorzystniejszą uznano następujące ofertę:

dla I części zamówienia:

numer oferty

1

firma (nazwa)

 

adres

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

dla II części zamówienia:

numer oferty

7

firma (nazwa)

 

adres

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 

 

Cena wybranej oferty:

I część zamówienia: 52710,42 zł brutto

II część zamówienia: 2649,38 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Cześć I: Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ofertą złożoną na I część zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów na I część zamówienia.

 

Cześć II: Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ofertą złożoną na II część zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów na II część zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

I Część zamówienia

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Streszczenie oceny ofert

Cena

(brutto)

 

Liczba punktów w kryterium – cena 100%

1.

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

 

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

52710,42 zł

 

100,00 pkt.

2.

Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

58722,66 zł

-

3.

SKLADMUZYCZNY.PL s.c.
R. Majewski & P. Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

50050,00 zł

 

-

4.

Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

66912,00 zł

 

 

78,78 pkt.

5.

Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

62385,60 zł

84,49 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

60228,95 zł

87,52 pkt.

7.

BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

55609,78 zł

-

8.

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

52548,00 zł

-

 

II Część zamówienia

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Streszczenie oceny ofert

Cena

(brutto)

 

Liczba punktów w kryterium – cena 100%

1.

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

 

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2708,08 zł

 

97,83 pkt.

2.

Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2936,01 zł

90,24 pkt.

3.

SKLADMUZYCZNY.PL s.c.
R. Majewski & P. Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4645,00 zł

57,04 pkt.

4.

Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4006,11 zł

66,13 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

3358,50 zł

78,89 pkt.

6.

BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4162,81 zł

63,64 pkt.

7.

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2649,38 zł

100,00 pkt.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1. Oferta nr 2 Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME” ul. 1 Maja 19,

45-068 Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

 • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
 • wygłuszenie pod klapami – biały filc
 • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami
z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten
z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

- klarnetów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model CG-521 Pro Series, który posiada system klap niemiecki

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnet ma być o co najmniej następujących parametrach:

- system klap Boehma (system francuski)

 

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnet nie spełnia warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Trudniejszy do technicznego opanowania system niemiecki nie sprzyja rozwojowi umiejętności opanowania perfekcyjnie tego instrumentu.

 

 1. Oferta nr 3 SKLADMUZYCZNY.PL s.c. R.Majewski & P.Kardas ul. Skawińska 14, 31-066

Kraków na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- klarnetów zaoferowanych przez wykonawcę marki EASTMAN® model: ECL-617, które posiadają 17 klap i 5 pierścieni

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

- 18 klap i 6 pierścieni

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż ich parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowane instrumenty są jakościowo gorsze, gra na nich nie pozwala na wykonywanie utworów w sposób przystępny dla muzyka. Dotyczy to ergonomii ułożenia palców na instrumencie, a w związku z tym nie ułatwiają muzykowi wykonania wszelakich figuracji melodycznych przewidzianych do realizacji przez klarnecistę w procesie grania.

 

- klarnetu zaoferowanego przez wykonawcę marki EASTMAN® model ECL-627, który posiada 27 klap

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnet ma być o co najmniej następujących parametrach:

- 22 klapy

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnet nie spełnia warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Ilość materiału użytego do powiększenia ilości klap znacząco wpływa na ciężar prezentowanego instrumentu oraz bardzo mocno pogarsza jakość wydobywanego dźwięku.

 

3. Oferta nr 7 BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówieńpublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

 • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
 • wygłuszenie pod klapami – biały filc
 • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

4. Oferta nr 8 GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna ul. Staromiejska 14,

40-013 Katowice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

 • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
 • wygłuszenie pod klapami – biały filc
 • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami
z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten
z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Jednocześnie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 774695461

 

Z poważaniem

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Gerard Kasprzak

 

 

Otrzymują:

1. BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

2. Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

3. SKLADMUZYCZNY.PL s.c. R.Majewski & P.Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

4. Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

5. Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

6. Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

7. BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

8. GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 

 

Pliki do pobrania: Opis instrumentów (format PDF)

 

Dobrzeń Wielki, 07 lipca 2012

ZAPYTANIE O CENĘ

na organizację przewozu - trasa: Polska (Dobrzeń Wielki) – Ukraina (Czortków) i Ukraina (Czortków) - Polska (Dobrzeń Wielki) w dniach 30.07.2012 r. – 10.08.2012 r.

Ilość osób do przewozu 14

ZAMAWIAJĄCY :

Gminny Ośrodek  Kultury w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 20

46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 077 4695461

fax  077 4695461

www. gokdobrzenwielki.pl

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania od 08:30 do 16:00.
NIP: 754-16-84-290, Regon: 530580984-90953545

obowiązujące  formularze:

- Zapytanie o cenę

- Formularz oferty cenowej

 

Dobrzeń Wielki 2012-06-13

Skrót ogłoszenia:

1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES ZABEZPIECZENIA

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia kąpieliska prowizorycznego (sezonowego) w Dobrzeniu wielkim na akwenie „Balaton” w sezonie letnim 2012 r. w okresie 01 lipca do 31.08.2012 r. w godz. 11.00 do 19.00 zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Oferent w ramach usługi powinien zapewnić:

-wykwalifikowaną obsługę ratowników zgodnie z wymaganymi przepisami ( 2 ratowników wodnych, 2 ratowników młodszych)

- łódź wiosłową z kompletnym wyposażeniem

- deska ortopedyczna do transportu osób z urazem rdzenia kręgowego

- kompletny zestaw do udzielania pierwszej pomocy

- koło ratunkowe, zasobnik 80 m, tuba, rzutka, lornetka, bosaki ratownicze, termometr woda, termometr powietrze, flagi, lina torowa 25 m, boja żółta, boja czerwona, znaki informacyjne, sprzęt ABC

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,

1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najniższą  cenę.

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najniższa cena

4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert – 19.06.2012 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 19.06.2012 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).

Termin związania ofertą – 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

...

Pliki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty

Wzór umowy na prowadzenie usługi

 

Dobrzeń Wielki 05-06-2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gokdobrzenwielki.pl


Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury, Numer ogłoszenia: 189008 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokdobrzenwielki.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

Pobierz pełną treść Ogłoszenia


Załączniki do pobrania:

SIWZ-2-2012.rtf

Zal_1_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_2_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_3_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_4_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_5_do_SIWZ-2-2012.doc

Zapytania_i_wyjasnienia_do SIWZ-2-2012.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dobrzeń Wielki 2012.04.11

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20

woj. Opolskie, Polska


Forma przetargu: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: dostawa książek

Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3

Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim

Termin realizacji zamówienia: do 07.05. 2012.

Wadium: brak

Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.

Język kontaktu: polski

Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  26.04.2012  godz. 1200

Otwieranie ofert nastąpi dnia 26.04.2012 godz. 1230, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego

Wadium: brak

Ogłoszenie monozadaniowe: tak

Data dodania: 12.04.2012

Uwagi: brak

Pełna treść SIWZ-1-2012.doc

Wykaz książek do ksiazki-SIWZ-1-2012.xls

 
Więcej artykułów…