Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 262 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia

1)         Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników Mistrzostw Europy Mażoretek  z Dobrzenia Wielkiego parking Gminnego Ośrodka Kultury do Tatabanii Węgry w dniach 21-25.08.2013 r.

2)        Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób – 80 osób w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu równocześnie 80 pasażerów jednym autokarem. Autokar wyposażony w klimatyzację.

2.  Termin realizacji zamówienia: 21 - 25.08.2013

...


Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania: Zapytanie ofertowe - przewóz Węgry [pdf]

 

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia

1)         Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników Konkursu „We XXI-st Century”  z Dobrzenia Wielkiego parking Gminnego Ośrodka Kultury do Słonecznego Brzegu Bułgaria przez Rumunię  w dniach 22-31.08.2013 r..

2)        Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób – 20 osób w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu równocześnie 20 pasażerów jednym autokarem. Autokar wyposażony w klimatyzację.

2.  Termin realizacji zamówienia: 22 - 31.08.2013

...

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania: Zapytanie ofertowe - przewóz Bułgaria [pdf]

 

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING NA IPREZIE „Dożynki Powiatowe”

1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie 25.08.2013 r.  na imprezie Dożynki Powiatowe.

W zakres obsługi wchodzi:

1)         Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) w kubkach plastikowych.

2)         Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)

3)         Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

4)         Sprzedaż lodów, waty cukrowej, kukurydzy i.tp.

5)         Sprzedaż ciasta i kawy

3. Założenia ogólne konkursu.

1. Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gastronomicznej na terenie imprezy wymaga zgody wyłonionego Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży piwa i usług gastronomicznych podczas w/w imprezy wyłącznie w godzinach jej trwania na wyznaczonym terenie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru wyłączności w trakcie imprezy oraz pozostawienia terenu wyłączności w czystości po imprezie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii w uzgodnieniu z Organizatorem.

5. Wykonawca zapewnia sobie punkt poboru zasilania prądu we własnym zakresie (agregat prądotwórczy).

6. Organizator udostępnia Wykonawcy  plac na terenie Ośrodka Rekreacji „Balaton” pod punkt gastronomiczny- catering.

7. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej działalności.

8. Wykonawca we własnym zakresie organizuje teren sprzedaży piwa, w wydzielonym przez Organizatora.

9. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.

10. Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa podczas imprez masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami) .

11. Organizator nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością.

12. Organizator wyznacza cenę minimalną za wyłączność gastronomiczną 2.500,00 zł netto (zaoferowana cena będzie jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

13. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury zaoferowanej kwoty za wyłączność do 20.08.2013 r.

14. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy 60 % wpłaconej kwoty przechodzi na rzecz Organizatora.

4. Oferta powinna zawierać:

1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz GOK za uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).

3. Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego ( wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto Wykonawca może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność cateringową.

4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załączniku nr 1).

5. Kryteria wyboru ofert:

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: a) oferowana kwota za wyłączność- 80% b) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne, oferta gastronomiczna – 20%

6. Procedury związane z ofertą:

1. Oferty należy składać do dnia 24 lipiec 2013 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury , ul. Namysłowska 20, 45-081 Dobrzeń Wielki, z dopiskiem: „Obsługa Dożynek Powiatowych 2013” osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora)

2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 24 lipca 2013 o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 25.07.2013 r

4. Przewidywany termin podpisania umowy 01.08.2013 r.

5. Oferent zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty na konto GOK  w termie podanym przez Organizatora (Rozdz. III p.13).

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (e-mail, telefonicznie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

Pliki do pobrania: Formularz ofertowy

 
Więcej artykułów…