Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 2014-06-16

GMINNY  OŚRODEK  KULTURY
ul. NAMYSŁOWSKA 20, 36-081 DOBRZEŃ WIELKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Rekrutacja na stanowisko: KIEROWNIK FILI BIBLIOTECZNEJ W KUP
Miejsce pracy: Filia Biblioteczna Kup
Wymiar czasu pracy 1 etatu

Od kandydatów oczekujemy:
•    wykształcenia wyższego (tytuł magistra),
•    dobrej znajomości organizacji bibliotek w Polsce
•    bardzo dobrej znajomości ustawy o bibliotekach
•    biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
•    komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
•    mile widziana znajomość języków obcych
Zakres obowiązków:
•    udzielanie informacji bibliotecznych,
•    udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych (m. in. wskazywanie źródeł, uzupełnianie danych bibliograficznych),
•    udzielanie informacji faktograficznych,
•    szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z katalogów oraz baz danych biblioteki,
•    udostępnianie księgozbioru podręcznego, kartotek, baz danych oraz innych materiałów informacyjnych, znajdujących się w filii,
•    samodzielne odpowiedzi na kwerendy,
•    bieżąca aktualizacja źródeł informacji na potrzeby filii bibliotecznej
•    zarządzanie filią biblioteczna
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lipca 2014 r.

 

Dobrzeń Wielki, 2014-06-16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING

NA PARADZIE ORKIESTR DĘTYCH 28-29.06.2014


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461
,
URL: http://gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na t Paradzie Orkiestr Dętych w Dobrzeniu Wielkim w terminie 28-29.06.2014 r. . W zakres obsługi wchodzi:
1) Dystrybucja piwa w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim).
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem. W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
2) Kryteria oceny ofert – najwyższa cena
3) Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2014 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .
Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 18.06.2014 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).
Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
1)Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-mail.
2) Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
4) Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Wypełniony Formularz oferty.
2) PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 20 czerwca 2014 roku.

Do pobrania: Dokument ogłoszenia wraz ze wzorem OFERTY (MS DOC)

 

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia

1)         Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników Mistrzostw Europy Mażoretek  z Dobrzenia Wielkiego parking Gminnego Ośrodka Kultury do Tatabanii Węgry w dniach 21-25.08.2013 r.

2)        Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób – 80 osób w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu równocześnie 80 pasażerów jednym autokarem. Autokar wyposażony w klimatyzację.

2.  Termin realizacji zamówienia: 21 - 25.08.2013

...


Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania: Zapytanie ofertowe - przewóz Węgry [pdf]

 

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia

1)         Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników Konkursu „We XXI-st Century”  z Dobrzenia Wielkiego parking Gminnego Ośrodka Kultury do Słonecznego Brzegu Bułgaria przez Rumunię  w dniach 22-31.08.2013 r..

2)        Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób – 20 osób w obydwie strony, w związku, z czym wykonawca zamówienia musi posiadać możliwość zapewnienia przewozu równocześnie 20 pasażerów jednym autokarem. Autokar wyposażony w klimatyzację.

2.  Termin realizacji zamówienia: 22 - 31.08.2013

...

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania: Zapytanie ofertowe - przewóz Bułgaria [pdf]

 

Dobrzeń Wielki 2013.07.18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING NA IPREZIE „Dożynki Powiatowe”

1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie 25.08.2013 r.  na imprezie Dożynki Powiatowe.

W zakres obsługi wchodzi:

1)         Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) w kubkach plastikowych.

2)         Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)

3)         Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

4)         Sprzedaż lodów, waty cukrowej, kukurydzy i.tp.

5)         Sprzedaż ciasta i kawy

3. Założenia ogólne konkursu.

1. Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gastronomicznej na terenie imprezy wymaga zgody wyłonionego Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży piwa i usług gastronomicznych podczas w/w imprezy wyłącznie w godzinach jej trwania na wyznaczonym terenie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru wyłączności w trakcie imprezy oraz pozostawienia terenu wyłączności w czystości po imprezie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii w uzgodnieniu z Organizatorem.

5. Wykonawca zapewnia sobie punkt poboru zasilania prądu we własnym zakresie (agregat prądotwórczy).

6. Organizator udostępnia Wykonawcy  plac na terenie Ośrodka Rekreacji „Balaton” pod punkt gastronomiczny- catering.

7. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej działalności.

8. Wykonawca we własnym zakresie organizuje teren sprzedaży piwa, w wydzielonym przez Organizatora.

9. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.

10. Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa podczas imprez masowych (Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami) .

11. Organizator nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością.

12. Organizator wyznacza cenę minimalną za wyłączność gastronomiczną 2.500,00 zł netto (zaoferowana cena będzie jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

13. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury zaoferowanej kwoty za wyłączność do 20.08.2013 r.

14. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy 60 % wpłaconej kwoty przechodzi na rzecz Organizatora.

4. Oferta powinna zawierać:

1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz GOK za uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).

3. Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego ( wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto Wykonawca może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność cateringową.

4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załączniku nr 1).

5. Kryteria wyboru ofert:

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty).

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: a) oferowana kwota za wyłączność- 80% b) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne, oferta gastronomiczna – 20%

6. Procedury związane z ofertą:

1. Oferty należy składać do dnia 24 lipiec 2013 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury , ul. Namysłowska 20, 45-081 Dobrzeń Wielki, z dopiskiem: „Obsługa Dożynek Powiatowych 2013” osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora)

2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 24 lipca 2013 o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 25.07.2013 r

4. Przewidywany termin podpisania umowy 01.08.2013 r.

5. Oferent zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty na konto GOK  w termie podanym przez Organizatora (Rozdz. III p.13).

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (e-mail, telefonicznie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

Pliki do pobrania: Formularz ofertowy

 

KONKURS OFERT

ZAMAWIAJĄCY :

Gminny Ośrodek  Kultury w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 20

46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 077 4695461

fax  077 4695461

www. gokdobrzenwielki.pl

Adres e-mail: 
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Godziny urzędowania od 08:30 do 16:00.
NIP: 754-16-84-290, Regon: 530580984-90953545

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pralka  o parametrach:

Dane techniczne

Sposób załadunku

od przodu

Regulacja prędkości wirowania

płynna

Dobór wody do wielkości załadunku

automatyczny

Programator (sterowanie)

elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny


Opóźnienie startu pracy

płynne

Regulacja temperatury

wyświetlacz elektroniczny

Programy prania

bawełna, białe, odplamianie, syntetyki, wełna

Funkcje dodatkowe

obrazkowy panel sterowania, opcja Eco, płukanie antyalergiczne,

wyświetlacz LCD

Efektywność energetyczna


Pojemność znamionowa

8 kg lub więcej

Klasa energetyczna

A+++ lub wyższa

Roczne zużycie energii

240 kWh

Roczne zużycie wody

13800 litrów

Klasa wirowania

B lub wyższa

Maksymalna prędkość wirowania

1400 obr/min

Wilgotność resztkowa

53 %

Poziom hałasu (pranie/wirowanie)

56 dB / 79 dB

Klasa prania

A

Bezpieczeństwo użytkowania

blokada przedwczesnego otwarcia drzwi

Wyposażenie

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna,

wąż dopływowy,

Gwarancja

Przynajmniej 24 miesiące
Termin składanie ofert:   nie później niż do dnia  21.01.2013 r. .

Składanie ofert na adres Gminnego Ośrodka Kultury pok nr 3: ul. Namysłowska 20  46-081 Dobrzeń Wielki, elektronicznie: Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie lub faxem  774695461.

 
Więcej artykułów…