Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
bibliotekarz

w wymiarze 1/2 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe – preferowane biblioteczne;
2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek:
- ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o ochronie danych osobowych
CV oraz list motywacyjny składamy w sekretariacie do 09 marca 2018 r.

II.Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy kat. B

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etat
2. Miejsce pracy – filia biblioteczna Chróścice i Kup
3. Rodzaj pracy – udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogawędki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe;
współpraca środowiskowa ( współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami  itp.); indywidualne doradztwo z zakresu doboru literatury;

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarz ” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 09 marca 2018 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) .

Załączniki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy (MS DOC)
2. Oświadczenie o niekaralności (MS DOC)
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (MS DOC)

 

Dobrzeń Wielki 08.09.2017

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki


OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
Akustyk/gospodarz obiektu w Gminnym Ośrodku Kultury  
w wymiarze 1 etatu


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I.    Wymagania niezbędne:
1.  Wykształcenie średnie
2. Znajomość urządzeń akustycznych audiowizualnych i świateł scenicznych.
3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office programy graficzne i  muzyczne).
4. Asertywność oraz dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych weekendy).
5.  Umiejętność pracy w zespole.
7.  Obsługa techniczna imprez (oświetlenie nagłośnienie,itp.).
9.  konserwacja sprzętu muzycznego/technicznego.
10. uprawnienia do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV
11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
12. zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji Ośrodka Kultury , Ośrodka Rekreacji oraz filii
GOK
CV oraz list motywacyjny składamy w sekretariacie do 25 września 2017 r.

II.  Wymagania dodatkowe:
1.    Prawo jazdy kat. B

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Wymiar czasu pracy – 1 etat
2.    Miejsce pracy – w budynku przy ul. Namysłowskiej 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
3.   Rodzaj pracy – Obsługa sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektów GOK. Praca  wymagająca  samodzielności.

IV. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys – CV,
b)    list motywacyjny,
c)    ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
d)    kserokopie świadectw pracy,
e)    ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
f)    kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h)    oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i)    oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.


Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko Akustyk/gospodarz obiektu w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 25 września 2017 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,  z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) . 

Dobrzeń Wielki 06.07.2017

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
główny księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury  
w wymiarze 1 etatu

- Przedłużenie naboru -


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I.    Wymagania niezbędne:
1.  Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
2.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
3.  Nieposzlakowana opinia,
4.  Obywatelstwo polskie,
5.  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
6.  Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.  Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości.  

II.  Wymagania dodatkowe:
1.    Ustawy o Instytucjach Kultury
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości ,
3.    Znajomość przepisów podatkowych,
4.    Znajomość przepisów płacowych,
5.    Znajomość przepisów ZUS,
6.    Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
7.    Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych (np. Płatnik),
8.    Znajomość rozliczania projektów unijnych,
9.    Umiejętność pracy w zespole,
10.    Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli:
a)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.
4.    Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5.    Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
6.    Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.
7.    Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
8.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
9.    Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
10.    Prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Kultury.
11.    Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
12.    Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
13.    Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
14.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia .
15.    Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
16.    Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
17.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Wymiar czasu pracy – 1 etat
2.    Miejsce pracy – w budynku przy ul. Namysłowskiej 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
3.    Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca  wysokiego stopnia samodzielności.

V. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys – CV,
b)    list motywacyjny,
c)    ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki  w księgowości,
e)    ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h)    oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i)    oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 17 lipca 2017 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) .


Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego (MS DOC)
Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy (MS DOC)
2. Oświadczenie o nie karalności (MS DOC)
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (MS DOC)

 
Więcej artykułów…