Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki, 21.05.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA OŚRODKU REKREACJI „BALATON”


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie 01.07.2019-31.08.2019 r. z wyłączeniem dni  27-28.07.2019. W zakres obsługi wchodzi:
1)    Ewentualna dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) w kubkach plastikowych.
2)    Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3)    Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
4)    Sprzedaż waty cukrowej, kukurydzy


Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena
4.3 Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania ofert – 04.06.2019 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .
Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 05.06.2019 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).
Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-mail.
2.    Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3.    Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1.    Wypełniony Formularz oferty.
2.    Parafowany projekt umowy.
6.    PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Pobierz pełny dokument ogłoszenia wraz z formularzem oferty

 

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
bibliotekarz

w wymiarze 1/2 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe – preferowane biblioteczne;
2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek:
- ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o ochronie danych osobowych
CV oraz list motywacyjny składamy w sekretariacie do 09 marca 2018 r.

II.Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy kat. B

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etat
2. Miejsce pracy – filia biblioteczna Chróścice i Kup
3. Rodzaj pracy – udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogawędki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe;
współpraca środowiskowa ( współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami  itp.); indywidualne doradztwo z zakresu doboru literatury;

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarz ” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 09 marca 2018 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) .

Załączniki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy (MS DOC)
2. Oświadczenie o niekaralności (MS DOC)
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (MS DOC)

 

Dobrzeń Wielki 08.09.2017

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki


OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
Akustyk/gospodarz obiektu w Gminnym Ośrodku Kultury  
w wymiarze 1 etatu


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I.    Wymagania niezbędne:
1.  Wykształcenie średnie
2. Znajomość urządzeń akustycznych audiowizualnych i świateł scenicznych.
3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office programy graficzne i  muzyczne).
4. Asertywność oraz dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych weekendy).
5.  Umiejętność pracy w zespole.
7.  Obsługa techniczna imprez (oświetlenie nagłośnienie,itp.).
9.  konserwacja sprzętu muzycznego/technicznego.
10. uprawnienia do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV
11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
12. zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji Ośrodka Kultury , Ośrodka Rekreacji oraz filii
GOK
CV oraz list motywacyjny składamy w sekretariacie do 25 września 2017 r.

II.  Wymagania dodatkowe:
1.    Prawo jazdy kat. B

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Wymiar czasu pracy – 1 etat
2.    Miejsce pracy – w budynku przy ul. Namysłowskiej 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
3.   Rodzaj pracy – Obsługa sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego, utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektów GOK. Praca  wymagająca  samodzielności.

IV. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys – CV,
b)    list motywacyjny,
c)    ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
d)    kserokopie świadectw pracy,
e)    ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
f)    kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h)    oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i)    oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.


Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko Akustyk/gospodarz obiektu w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 25 września 2017 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,  z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) . 
Więcej artykułów…