Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

 

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki, 12.02.2016 r.


Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na szycie strojów:
Kostium dla baletu Grupa BABY: body z baskinką, paczka i ozdoba – gumka na kok:

1.  Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 1;
- Załącznikiem nr 2a  Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 2a;
- Załącznikiem nr 2b  Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 2b.
2.  Termin realizacji zamówienia: 31.03.2016 r.  
3.  Warunki płatności: 21 - dniowy   termin   płatności   liczony   od   dnia   doręczenia   
Instytucji  zamawiającej  prawidłowo  wystawionego  rachunku/faktury  z  zaznaczeniem,  
iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10) oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  
i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak
należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez
kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis
z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
Cena – 100%

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19.02.2016 r.  w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki lub
2)  faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie
rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed
upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym
jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Justyna Stefańczyk  77 469 66 33,
Alicja Iwańska 607 618 742

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 1
Załącznik nr 2a Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 2a
Załącznik nr 2b Przedmiot zamówienia_szycie strojów_część 2b
Załącznik nr 3 Projekt umowy poniżej 30000 EUR

Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pobierz dokument zapytania ofertowego (format RTF)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrzeniu Wielkim
ogłasza nabór opiekunów-instruktorów do:

ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS FERII ZIMOWYCH W ROKU 2016
W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI


Termin realizacji:  01.II-12.II.2016r.


Harmonogram zajęć:   5 dni w tygodniu x 6 h.
Odbiorcy akcji:  dzieci i młodzież (na podstawie pisemnej zgody rodziców, opiekunów).
Obowiązujący program: kulturalno-oświatowy (wycieczki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne z elementami profilaktyki zdrowia).
Wymagania niezbędne:

- wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętności organizacyjne
-możliwość samodzielnego dojazdu do placówki


Kandydatów do realizacji w/w przedsięwzięcia prosimy o złożenie wymaganych dokumentów:


-CV
-kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
-projekt programu


w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury ul. Namysłowska 20 lub Dziale Turystyka i Rekreacja
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    do dnia 20 stycznia 2016r.


W przypadku braku zgłoszeń zajęcia odbywać się będą tylko w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

 


Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dobrzeń Wielki, 01.10.2015 r.

Dobrzeń Wielki, 01.10.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek:
1.  Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_książki.
2.  Termin realizacji zamówienia: 23.11.2015 r.
3.  Warunki płatności: 7 - dniowy   termin   płatności   liczony   od   dnia   doręczenia   
Instytucji  zamawiającej  prawidłowo  wystawionego  rachunku/faktury  z  zaznaczeniem,  
iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew
4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  
wnosi do niego zastrzeżeń.
5.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13.10.2015 r. w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki lub
2)  faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  Justyna Stefańczyk  77 469 66 33, Alicja Kasprzak 77 469 52 41

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_książki
Załącznik nr 2 Projekt umowy poniżej 30000 EUR

Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówień na dostawy książek dopuszcza się, aby w razie wyczerpania nakładu zastąpić je innymi tytułami, wskazanymi na etapie realizacji zamówienia przez Instytucję zamawiającą w osobie kierownika biblioteki bądź pracownika upoważnionego przez kierownika biblioteki, do 10% ilości zamawianych książek.

Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33, +48 77 469 52 41

 
Więcej artykułów…