Jesteś teraz tu:
Home Ogłoszenia i przetargi
Wyszukiwanie
Sponsorzy

 

Nie przegap
Programy specjalne

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Orkiestry Dętej GOK Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dialog polsko – ukraiński wyrażony poprzez taniec
Projekt realizowany w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury


Wspólne spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec

Statystyka odwiedzin
Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości 
LogowanieOgłoszenia i Przetargi

Dobrzeń Wielki 21.05.2019

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia
Kabiny sanitarne :
01.07-31.08.2019 r. 3 szt. standardowe servis 2 razy w tygodniu kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki,
27-28.07.2019 6 szt.( 4 standardowe, 2 z umywalką) + servis i pisuary 6 szt,

2.  Termin realizacji zamówienia: wg terminarza zamieszczonego powyżej

3.  Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z usług

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia: 100 % cena

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.06.2019 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: 46-081Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

 

Pobierz dokument zapytania ofertowego (dokument RTF)

 

Dobrzeń Wielki, 21.05.2019

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki

NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia
Zabezpieczenie kąpieliska  w Dobrzeniu Wielkim na akwenie „Balaton” w sezonie letnim 2019 r. w okresie 01.07.2019 do 31.08.2019 r. w godz. 11.00 do 19.00 zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.
Oferent w ramach usługi powinien zapewnić:
- wykwalifikowaną obsługę ratowników zgodnie z wymaganymi przepisami ( 2 ratowników wodnych, 2 ratowników młodszych)
- łódź wiosłową z kompletnym wyposażeniem
- deska ortopedyczna do transportu osób z urazem rdzenia kręgowego
- kompletny zestaw do udzielania pierwszej pomocy
- koło ratunkowe, zasobnik 80 m, tuba, rzutka, lornetka, bosaki ratownicze, termometr woda, termometr powietrze, flagi, lina torowa 25 m, boja żółta, boja czerwona, znaki informacyjne, sprzęt ABC

2.  Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019

3.  Warunki płatności: przelewem po każdym zakończonym miesiącu

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  
i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis
z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
Cena 100 %

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.06.2019 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie
rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed
upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym
jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz pełny dokument zapytania ofertowego

 

Dobrzeń Wielki, 21.05.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA OŚRODKU REKREACJI „BALATON”


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na terenie „Ośrodka Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim w terminie 01.07.2019-31.08.2019 r. z wyłączeniem dni  27-28.07.2019. W zakres obsługi wchodzi:
1)    Ewentualna dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) w kubkach plastikowych.
2)    Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3)    Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
4)    Sprzedaż waty cukrowej, kukurydzy


Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena
4.3 Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania ofert – 04.06.2019 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .
Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 05.06.2019 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).
Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-mail.
2.    Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3.    Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1.    Wypełniony Formularz oferty.
2.    Parafowany projekt umowy.
6.    PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Pobierz pełny dokument ogłoszenia wraz z formularzem oferty

 
Więcej artykułów…