Dobrzeń Wielki, 2014-06-16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING

NA PARADZIE ORKIESTR DĘTYCH 28-29.06.2014


1. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461
,
URL: http://gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej- catering na t Paradzie Orkiestr Dętych w Dobrzeniu Wielkim w terminie 28-29.06.2014 r. . W zakres obsługi wchodzi:
1) Dystrybucja piwa w kubkach plastikowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim).
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem. W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
2) Kryteria oceny ofert – najwyższa cena
3) Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2014 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .
Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 18.06.2014 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).
Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
1)Dopuszcza się przysyłanie ofert za pomocą e-mail.
2) Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
3) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
4) Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
1) Wypełniony Formularz oferty.
2) PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 20 czerwca 2014 roku.

Do pobrania: Dokument ogłoszenia wraz ze wzorem OFERTY (MS DOC)