Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na:

Bezpłatne szkolenie pn. "Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry"

Uczestnicy szkolenia m.in. :

  • dowiedzą się jak wyzwalać inwencję twórczą i postawy kreatywne;
  • zdobędą wiedzę i umiejętności sceniczne, rozumienia siebie i innego człowieka wyrażane poprzez aktywność sceniczną;
  • poznają czynniki kontrolujące wymowę;
  • nauczą się świadomie używać zachowań satyrycznych i komicznych przy
  • wykorzystaniu środków scenicznych.

Projekt skierowany jest do 30 młodych ludzi, w wieku 15-25 lat, nieaktywnych zawodowo i kształcących się, zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Dobrzeń Wielki.

Szkolenie będzie realizowane w terminie: grudzień 2010 – kwiecień 2011.

Projekt realizowany jest w ramach POKL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym projektu, na stronie internetowej projektu: http://www.tpirk.pl/warsztaty lub pod numerem telefonu 77 469 66 33.

Koordynator projektu

Justyna Stefańczyk