Dobrzeń Wielki, dnia 24.08.2012 r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

 

 

 

 

Znak sprawy: 3/2012

 

Wykonawcy w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Zamawiający


Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

Tel./fax. 774695461

NIP:  754-16-84-290
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa instrumentów muzycznych
do Gminnego Ośrodka Kultury.”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Liczba otrzymanych ofert:  6 ofert
Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0
 

za najkorzystniejszą uznano następujące ofertę:


 

numer oferty


2


firma (nazwa)

 

adres


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


 

Cena wybranej oferty:

22 933,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.
 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 


 

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Streszczenie oceny ofert


Cena

(brutto)


Liczba punktów w kryterium – cena 100%
1.


Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


26 932,08 zł


85,15 pkt.
2.


BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


22 933,00 zł


100,00 pkt.
3.


Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 723,00 zł


92,76 pkt.
4.


Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


30 248,16 zł

 

 


75,82 pkt.
5.


„ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


32 880,56 zł


69,75 pkt.
6.


GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice


Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.


24 987,00 zł


91,78 pkt.
 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).

 

 

Jednocześnie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 774695461

 

Z poważaniem

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

 

Gerard Kasprzak

 

 

Otrzymują:

1.     Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

2.     BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

3.     Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

4.     Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

5.     „ANDERSKI” Roman Anderski

ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik

6.     GAMUZ  J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka  Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice