Dobrzeń Wielki, dnia 13.07.2012 r.

 

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

 

Znak sprawy: 2/2012

Wykonawcy w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Zamawiający

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

Tel./fax. 774695461

NIP: 754-16-84-290

zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych
do Gminnego Ośrodka Kultury.”

 

I część zamówienia: „Instrumenty muzyczne”

II część zamówienia: „Akcesoria muzyczne”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Liczba otrzymanych ofert: 8 ofert na I część zamówienia i 7 ofert na II część zamówienia

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 4 na I część zamówienia

 

za najkorzystniejszą uznano następujące ofertę:

dla I części zamówienia:

numer oferty

1

firma (nazwa)

 

adres

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

dla II części zamówienia:

numer oferty

7

firma (nazwa)

 

adres

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 

 

Cena wybranej oferty:

I część zamówienia: 52710,42 zł brutto

II część zamówienia: 2649,38 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Cześć I: Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ofertą złożoną na I część zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów na I część zamówienia.

 

Cześć II: Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ofertą złożoną na II część zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskała najwyższą ilość punktów na II część zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

I Część zamówienia

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Streszczenie oceny ofert

Cena

(brutto)

 

Liczba punktów w kryterium – cena 100%

1.

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

 

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

52710,42 zł

 

100,00 pkt.

2.

Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

58722,66 zł

-

3.

SKLADMUZYCZNY.PL s.c.
R. Majewski & P. Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

50050,00 zł

 

-

4.

Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

66912,00 zł

 

 

78,78 pkt.

5.

Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

62385,60 zł

84,49 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

60228,95 zł

87,52 pkt.

7.

BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

55609,78 zł

-

8.

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

Oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu.

52548,00 zł

-

 

II Część zamówienia

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Streszczenie oceny ofert

Cena

(brutto)

 

Liczba punktów w kryterium – cena 100%

1.

BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

 

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2708,08 zł

 

97,83 pkt.

2.

Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2936,01 zł

90,24 pkt.

3.

SKLADMUZYCZNY.PL s.c.
R. Majewski & P. Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4645,00 zł

57,04 pkt.

4.

Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4006,11 zł

66,13 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

3358,50 zł

78,89 pkt.

6.

BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4162,81 zł

63,64 pkt.

7.

GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

Oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia,
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu.

2649,38 zł

100,00 pkt.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1. Oferta nr 2 Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME” ul. 1 Maja 19,

45-068 Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

  • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
  • wygłuszenie pod klapami – biały filc
  • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami
z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten
z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

- klarnetów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model CG-521 Pro Series, który posiada system klap niemiecki

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnet ma być o co najmniej następujących parametrach:

- system klap Boehma (system francuski)

 

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnet nie spełnia warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Trudniejszy do technicznego opanowania system niemiecki nie sprzyja rozwojowi umiejętności opanowania perfekcyjnie tego instrumentu.

 

  1. Oferta nr 3 SKLADMUZYCZNY.PL s.c. R.Majewski & P.Kardas ul. Skawińska 14, 31-066

Kraków na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- klarnetów zaoferowanych przez wykonawcę marki EASTMAN® model: ECL-617, które posiadają 17 klap i 5 pierścieni

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

- 18 klap i 6 pierścieni

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż ich parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowane instrumenty są jakościowo gorsze, gra na nich nie pozwala na wykonywanie utworów w sposób przystępny dla muzyka. Dotyczy to ergonomii ułożenia palców na instrumencie, a w związku z tym nie ułatwiają muzykowi wykonania wszelakich figuracji melodycznych przewidzianych do realizacji przez klarnecistę w procesie grania.

 

- klarnetu zaoferowanego przez wykonawcę marki EASTMAN® model ECL-627, który posiada 27 klap

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnet ma być o co najmniej następujących parametrach:

- 22 klapy

W związku z powyższym przedstawiony w ofercie klarnet nie spełnia warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Ilość materiału użytego do powiększenia ilości klap znacząco wpływa na ciężar prezentowanego instrumentu oraz bardzo mocno pogarsza jakość wydobywanego dźwięku.

 

3. Oferta nr 7 BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówieńpublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

  • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
  • wygłuszenie pod klapami – biały filc
  • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

4. Oferta nr 8 GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna ul. Staromiejska 14,

40-013 Katowice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), została odrzucona – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w zakresie:

 

- fletów zaoferowanych przez wykonawcę marki Roy Benson, model FL 202E2

 

uzasadnienie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia klarnety mają być o co najmniej następujących parametrach:

  • otwór zadęciowy w kształcie stożka,
  • wygłuszenie pod klapami – biały filc
  • wygłuszenie pod trillerami naturalny korek

 

W związku z powyższym przedstawione w ofercie flety nie spełniają warunku „o co najmniej następujących parametrach”, gdyż jego parametry są poniżej tych zawartych w przedmiocie zamówienia, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostało to ustalone na podstawie Opisu instrumentów Roy Benson FL-202E2 i FL-402E2 (załącznik nr 2 do protokołu z oceny zgodności złożonych ofert z przedmiotem zamówienia, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonanej przez specjalistów z zakresu muzyki mającej miejsce w dniach 20.06.2012 r. – 13.07.2012 r.).

Zaoferowany instrument jest jakościowo gorszy. Posiada rurkę ustnikową z otworem zadęciowym prostym, wygłuszenia pod klapami z naturalnego korka, a wygłuszenia pod trillerami
z silikonu. Dodatkowo otwór zadęciowy ma duży wpływ na walory dźwiękowe instrumentu. Ten
z prostym jest gorszym rozwiązaniem niż ten ze stożkowym otworem zadęciowym.

 

 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429).

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Jednocześnie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 774695461

 

Z poważaniem

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Gerard Kasprzak

 

 

Otrzymują:

1. BESCO Leszek Wyrwas

ul. Bytnara Rudego 21D/501

45-265 Opole

2. Lasek Anna Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ”RAGTIME”

ul. 1 Maja 19

45-068 Opole

3. SKLADMUZYCZNY.PL s.c. R.Majewski & P.Kardas

ul. Skawińska 14

31-066 Kraków

4. Sklep Muzyczny KAM-I Jarosław Igielski

ul. Dmowskiego 1C

18-400 Łomża

5. Instrumenty Muzyczne

KOBIMPEX –Janusz Kobecki

ul. Romualda Mielczarskiego 62 A

51-663 Wrocław

6. Przedsiębiorstwo Handlowe ”Magnus”

ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

7. BRASS POINT Nell Nowicka – Henglewska

ul. Grotkowska 17

60-176 Poznań

8. GAMUZ J.Stolarzewicz – Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna

ul. Staromiejska 14

40-013 Katowice

 

 

Pliki do pobrania: Opis instrumentów (format PDF)