Dobrzeń Wielki 2012-06-13

Skrót ogłoszenia:

1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Adres: ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki

Tel.: 0-77-4695461, fax: 0-77-4695461,
URL: www.gokdobrzenwielki.pl

2. ZAKRES ZABEZPIECZENIA

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia kąpieliska prowizorycznego (sezonowego) w Dobrzeniu wielkim na akwenie „Balaton” w sezonie letnim 2012 r. w okresie 01 lipca do 31.08.2012 r. w godz. 11.00 do 19.00 zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Oferent w ramach usługi powinien zapewnić:

-wykwalifikowaną obsługę ratowników zgodnie z wymaganymi przepisami ( 2 ratowników wodnych, 2 ratowników młodszych)

- łódź wiosłową z kompletnym wyposażeniem

- deska ortopedyczna do transportu osób z urazem rdzenia kręgowego

- kompletny zestaw do udzielania pierwszej pomocy

- koło ratunkowe, zasobnik 80 m, tuba, rzutka, lornetka, bosaki ratownicze, termometr woda, termometr powietrze, flagi, lina torowa 25 m, boja żółta, boja czerwona, znaki informacyjne, sprzęt ABC

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,

1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). w wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najniższą  cenę.

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najniższa cena

4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert – 19.06.2012 r., do godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 .

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 19.06.2012 r., do godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20, pokój nr 3 (sekretariat - I piętro).

Termin związania ofertą – 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

...

Pliki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty

Wzór umowy na prowadzenie usługi