Dobrzeń Wielki 05-06-2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gokdobrzenwielki.pl


Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury, Numer ogłoszenia: 189008 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokdobrzenwielki.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

Pobierz pełną treść Ogłoszenia


Załączniki do pobrania:

SIWZ-2-2012.rtf

Zal_1_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_2_do_SIWZ-2-2012.rtf

Zal_3_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_4_do_SIWZ-2-2012.doc

Zal_5_do_SIWZ-2-2012.doc

Zapytania_i_wyjasnienia_do SIWZ-2-2012.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty