Dobrzeń Wielki 2011-11-02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUR.


Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20
woj. Opolskie, Polska


Forma przetargu: Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: dostawa książek
Opis przedmiotu: nowości wydawnicze zamieszczone w siwz jako zał. nr 3
Miejsce dostawy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim
Termin realizacji zamówienia: do 02.12. 2011.
Wadium: brak
Kryteria wyboru oferty – cena 100%

Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub faxem 0774695461 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt: Uprawniony do kontaktów z oferentami Gerard Kasprzak, Maria Kokot  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.0774695461 GOK Dobrzeń Wielki pok. nr 2 w godz. 800-1300.
Język kontaktu: polski
Miejsce i termin składania: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia  16.11.2011  godz. 1200

Otwieranie ofert nastąpi dnia 16.11.2011 godz. 1230, w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Warunki dodatkowe: spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Wymagania: książki nowe najlepiej w twardej oprawie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) Pzp potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego
Wadium: brak
Ogłoszenie monozadaniowe: tak
Data dodania: 02.11.2011
Uwagi: brak

Pełna treść SIWZ-3-2011.doc

Wykaz książek do ksiazki-SIWZ-3-2011.xls