Dobrzeń Wielki, 21.05.2019

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki

NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia
Zabezpieczenie kąpieliska  w Dobrzeniu Wielkim na akwenie „Balaton” w sezonie letnim 2019 r. w okresie 01.07.2019 do 31.08.2019 r. w godz. 11.00 do 19.00 zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.
Oferent w ramach usługi powinien zapewnić:
- wykwalifikowaną obsługę ratowników zgodnie z wymaganymi przepisami ( 2 ratowników wodnych, 2 ratowników młodszych)
- łódź wiosłową z kompletnym wyposażeniem
- deska ortopedyczna do transportu osób z urazem rdzenia kręgowego
- kompletny zestaw do udzielania pierwszej pomocy
- koło ratunkowe, zasobnik 80 m, tuba, rzutka, lornetka, bosaki ratownicze, termometr woda, termometr powietrze, flagi, lina torowa 25 m, boja żółta, boja czerwona, znaki informacyjne, sprzęt ABC

2.  Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019

3.  Warunki płatności: przelewem po każdym zakończonym miesiącu

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10)  oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  
i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis
z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
Cena 100 %

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.06.2019 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2)  faksem na numer: 774695461 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie
rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed
upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym
jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz pełny dokument zapytania ofertowego