Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  
bibliotekarz

w wymiarze 1/2 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe – preferowane biblioteczne;
2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek:
- ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o ochronie danych osobowych
CV oraz list motywacyjny składamy w sekretariacie do 09 marca 2018 r.

II.Wymagania dodatkowe:
1. Prawo jazdy kat. B

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etat
2. Miejsce pracy – filia biblioteczna Chróścice i Kup
3. Rodzaj pracy – udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogawędki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe;
współpraca środowiskowa ( współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami  itp.); indywidualne doradztwo z zakresu doboru literatury;

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo lub dyplom),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia,
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności  na w/w stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarz ” należy składać osobiście w siedzibie GOK – w sekretariacie, w  godz.  9.00 do 17.00 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, w terminie do dnia 09 marca 2018 r.  do godz. 17.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do GOK).
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie GOK (www.gokdobrzenwielki.pl) .

Załączniki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy (MS DOC)
2. Oświadczenie o niekaralności (MS DOC)
3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (MS DOC)