Dobrzeń Wielki 14.06.2016

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przedmiot zamówienia - Kabiny sanitarne :
17.06.2016 r. szt. 2 (2 standardowe) Plac przy OSP Dobrzeń Mały,
26.06.2016 r. szt. 4 (2 standardowe, 2 z umywalką) boisko Kup,
22.06-30.09.2016 r. szt. 1 standardowa servis raz w miesiącu ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki, 01.07-31.08.2016 r. 3 szt. standardowe servis 2 razy w tygodniu kąpielisko Balaton Dobrzeń Wielki,
09-10.07.2016 6 szt.( 4 standardowe, 2 z umywalką) + servis i pisuary 6 szt,
11.09.2016 r. 4 szt.( 2 standardowe, 2 z umywalką)

2.  Termin realizacji zamówienia: wg terminarza zamieszczonego powyżej

3.  Warunki płatności: przelewem po wykonaniu każdej z usług

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy;
2) adres wykonawcy;
3) telefon, e-mail wykonawcy;
4) NIP/PESEL wykonawcy;
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6) termin realizacji zamówienia;
7) okres gwarancji;
8) warunki płatności;
9) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
10) oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;
11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenieb ędzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia: 100 % cena

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.06.2016 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: 46-081Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 lub
2) faksem na numer: 774695461 lub
3) w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gerard Kasprzak

Pobierz dokument zapytania ofertowego (dokument RTF)