Dobrzeń Wielki, 10.03.2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 754-16-84-290

Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20
zaprasza do złożenia ofert na dostawę tonerów i folii do faksu:

1.  Przedmiot zamówienia zgodnie z:
- Załącznikiem nr 1 Przedmiot zamówienia_tonery_i_folia_do_faksu.

2.  Termin realizacji zamówienia:
Całość  zamówienia   powinna    być  wykonana     w   okresie  18.04.2016 r. – 12.09.2016 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:
Dostawa nr 1
Data dostawy 18.04.2016 r.
Dostarczony asortyment:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

1

toner czarny do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 24.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

2

toner żółty do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

3

toner cyan do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

4

toner magenta do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

5

toner czarny do drukarki Hp Laser Jet P2055d lub równoważny wydajność od 5000 stron

szt.

1

6

folia do faksu Philips magic 3-2  lub równoważna (folia 212 mmx45 m)

szt.

1

Dostawa nr 2

Data dostawy 13.06.2016 r.

Dostarczony asortyment:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

1

toner czarny do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 24.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

2

toner żółty do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

3

toner cyan do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

4

toner magenta do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

1

5

toner czarny do drukarki Hp Laser Jet P2055d lub równoważny wydajność od 5000 stron

szt.

1

6

folia do faksu Philips magic 3-2  lub równoważna (folia 212 mmx45 m)

szt.

1

Dostawa nr 3

Data dostawy 12.09.2016 r.

Dostarczony asortyment:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

1

toner czarny do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 24.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

2

2

toner żółty do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

2

3

toner cyan do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

2

4

toner magenta do drukarki DEVELOP Ineo +203 lub równoważny: Wydajność od 18.000 stron przy 5% pokryciu

szt.

2

5

toner czarny do drukarki Hp Laser Jet P2055d lub równoważny wydajność od 5000 stron

szt.

3

6

folia do faksu Philips magic 3-2  lub równoważna (folia 212 mmx45 m)

szt.

1

3.  Warunki płatności: 21 - dniowy   termin   płatności   liczony   od   dnia   doręczenia   Instytucji  zamawiającej  prawidłowo  wystawionego  rachunku/faktury  z  zaznaczeniem,  iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Instytucji zamawiającej, przelew

4.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:


1)  nazwa wykonawcy;
2)  adres wykonawcy;
3)  telefon, e-mail wykonawcy;
4)  NIP/PESEL wykonawcy;
5)  oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6)  termin realizacji zamówienia;
7)  okres gwarancji;
8)  warunki płatności;
9)  inne istotne warunki wykonania zamówienia;

10) oświadczenie,  że  wykonawca  zapoznał  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i nie  wnosi do niego zastrzeżeń;

11) oświadczenie czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jeśli tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

 

5. Dodatkowo wraz z ofertą wykonawca, który jest przedsiębiorcą dostarcza wypis z KRS lub CEIDG (zagraniczny wykonawca powinien dostarczyć równorzędny dokument) oraz pełnomocnictwo dla osoby, która sporządza ofertę jeśli z wypisu nie wynika, iż może ona reprezentować wykonawcę.

6. Opis kryterium/kryteriów, którym/którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem jego/ich znaczenia:
Cena – 100%

7. Termin związania ofertą: 20 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

8.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17.03.2016 r.  w formie:


1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
lub
2)  faksem na numer: 77 469 54 61 lub
3)  w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty lub ją wycofać przed upływem terminu jej składania.

10. Wybrany wykonawca podpisze umowę z zamawiającym w terminie 7 dni (nie krótszym jednak niż 3 dni) od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Stefańczyk  77 469 66 33.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia_tonery_i_folia_do_faksu
Załącznik nr 2 Projekt umowy poniżej 30000 EUR

Załączniki do zapytania ofertowego oraz regulamin udzielania zamówień można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. +48 77 469 66 33
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pobierz dokument zapytania ofertowego (format MS DOC)