OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dobrzeń Wielki 2012-07-18

Dobrzeń Wielki: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury
Numer ogłoszenia: 257912 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189008 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 469 54 61, faks 77 469 54 61.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: I część: Instrumenty muzyczne, dostawa: fletów poprzecznych - 7 szt., klarnetów - 2 szt., klarnetu - 1 szt., saksofonów altowych - 5 szt., trąbek - 3 szt., barytonów - 6 szt., puzonu tenorowego - 1 szt., tuby - 1 szt. II część: Akcesoria muzyczne, dostawa: statywów pod flety poprzeczne - 7 szt., statywów pod klarnety - 3 szt., statywów pod saksofony altowe - 5 szt., tłumika stożkowego do trąbki - 1 szt., paska do barytonu - 1 szt., statywu do puzonu - 1 szt., paska do tuby - 1 szt., pulpitów koncertowych na nuty - 25 szt., pasków do saksofonów - 5 szt., ustników do trąbki, puzonu i tuby - 3 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1, 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Instrumenty muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    BESCO Leszek Wyrwas, ul. Bytnara Rudego 21D/501, 45-265 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65528,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 52710,42
•    Oferta z najniższą ceną: 50050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66912,00
•    Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Akcesoria muzyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    GAMUZ J.Stolarzewicz - Gacka ,P.Gacka Spółka Jawna, ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3546,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 2649,38
•    Oferta z najniższą ceną: 2649,38 / Oferta z najwyższą ceną: 4645,00
•    Waluta: PLN.