Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Dobrzeniu Wielkim
ogłasza nabór opiekunów-instruktorów do:
ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW PODCZAS WAKACJI  W ROKU 2016
W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Termin realizacji:  04.VII-12.VIII.2016 r.

Harmonogram zajęć:   5 dni w tygodniu x 5 h.
Odbiorcy akcji:  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (na podstawie pisemnej zgody rodziców, opiekunów).
Obowiązujący program: kulturalno-oświatowy (wycieczki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne z elementami profilaktyki zdrowia).


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętności organizacyjne
- możliwość samodzielnego dojazdu do placówki


Kandydatów do realizacji w/w przedsięwzięcia prosimy o złożenie wymaganych dokumentów:
- CV
- kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
- projekt programu
- zaświadczenie o niekaralności
w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury ul. Namysłowska 20 do dnia 17.VI.2016 r.